Cây thông Noel có thể nhìn bằng mắt thường từ máy bay